vores-nyk-full-width12
vores-nyk-full-width02
vores-nyk-full-width04
vores-nyk-full-width03
vores-nyk-full-width07
vores-nyk-full-width06
vores-nyk-full-width09
vores-nyk-full-width08
vores-nyk-full-width11
vores-nyk-full-width13
vores-nyk-full-width10

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vores Nykøbing.

Stk. 2. Foreningens binavne er: Cityforeningen Nykøbing Falster.
Nykøbing F. Erhvervsforening.
Vores By – Nykøbing.
Vores By – Nykøbing Falster.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune.

Stk. 4. Foreningen er en fortsættelse af Cityforeningen i Nykøbing Falster, stiftet den 1. januar 1999 og Nykøbing F. Erhvervsforening, stiftet den 1. juni 2002. Foreningen har endvidere sine rødder i Industri- og Håndværkerforeningen i Nykøbing F., stiftet den 1. juni 1852, og Nykøbing F. Handelsstandsforening, stiftet den 17. december 1877.

 


§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

at virke til fremme af medlemmernes lokale interesse,
at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender,
at tiltrække medlemmer, som arbejder med enhver form for handel, håndværk, service, industri/produktion,
at skaffe bedst mulige betingelser for det samlede erhvervsliv i Nykøbing Falster,
at gøre det attraktivt at etablere virksomhed i Nykøbing Falster,
at sikre, at Nykøbing Falster markedsføres som en erhvervsaktiv handelsby,
at sikre vækst i Nykøbing Falster ved tiltrækning af handlende og turister til området,
at sikre borgerne kendskab til de lokale virksomheder,
at være en støttende koordinator for markedsføring af Nykøbing Falster som attraktiv erhvervs by,
at støtte aktiviteter, der markedsfører Nykøbing Falster og omegn,
at styrke samarbejdet mellem erhvervsorganisationerne og virksomhederne,
at være talerør for erhvervslivet over for myndighederne og offentligheden,
at være koordinator til Business Lolland Falster og her igennem at søge bedst mulig indflydelse til fordel for Nykøbing Falster,
at formidle viden til medlemmerne og
at fremme Nykøbing Falster og omegn som attraktivt bosætningssted.

Stk. 2. Foreningens formål og virksomhed skal udøves uafhængig af økonomiske, politiske og andre sær- og/eller gruppeinteresser.

Stk. 3. Foreningen kan være medlem af SMV-Danmark efter beslutning af bestyrelsen.
Stk. 4. Gennem det i § 9, stk. 4, omhandlede udvalg administrerer bestyrelsen Varelotteriet og det i denne forbindelse oprettede uddannelseslegat (Nykøbing F. Erhvervsforenings uddannelseslegat) i overensstemmelse med den af justitsministeriet til enhver tid meddelte approbation og de for Varelotteriet til enhver tid gældende regler.

 


§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer kan optages:

A-medlemmer: Detail- & restaurationsvirksomheder med hovedkontor eller filial i centrum af Nykøbing Falster, som afgrænset med blåt på bilag 1, bykort over Nykøbing Falster.

B-medlemmer: Erhvervsvirksomheder med hovedkontor eller filial i centrum af Nykøbing, som afgrænset med blåt på bilag 1, bykort over Nykøbing Falster.

C-medlemmer: Detail- & restaurationsvirksomheder med hovedkontor eller filial i uden for centrum af Nykøbing Falster eller med særlig tilknytning til byens erhvervsliv.

D-medlemmer: Erhvervsvirksomheder med hovedkontor eller filial uden for centrum af Nykøbing Falster eller med særlig tilknytning til byens erhvervsliv.

E-medlemmer: Institutioner, foreninger og organisationer i Nykøbing Falster eller omegn, hvis vedtægters formål harmonerer med foreningens formål og som kan tilslutte sig disse vedtægter, efter enstemmig godkendelse af bestyrelsen.

F-medlemmer: Enkelt personer bosiddende i Nykøbing Falster eller omegn, efter enstemmig godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om optagelse i foreningen sker ved indmeldelse og samtidig betaling af kontingent.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nægte optagelse af en optagelsessøgende, når særlige grunde taler herfor. Nægtelse af optagelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal med simpelt flertal, stadfæste eller forkaste bestyrelses beslutning om nægtelse af optagelse af den optagelsessøgende.

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen skaI ske skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Kontingentet i det pågældende regnskabsår skal betales.

Stk. 5. Såfremt et medlem handler mod foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes efter bestyrelsens indstilling på den førstkommende generalforsamling.

 


§ 4 Hæftelse

Stk. 1. Medlemmerne har ikke noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

 


§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte differentieret kontingent for optagne A-, B-, C-, D-, E- og F-medlemmer under § 3, stk. 1, herunder differentiering af kontingent efter medlemmets antal ansatte. A-, B-, C- og D-medlemmer skal stedse holde foreningen informeret om antallet af ansatte hos medlemmet samt medlemmets hovedadresse. Et A-, B-, C- og D-medlem er på anfordring forpligtet til straks at oplyse foreningen om medlemmets aktuelle antal ansatte. Ændringer i antallet af ansatte hos et A-, B-, C- og D-medlem og/eller ændring af hovedadressen kan aldrig medføre at fastsat/betalt kontingent reguleres med tilbagevirkende kraft. Eventuelle ændringer i et A-, B-, C- og D-medlems kontingent gennemføres først med virkning fra næste opkrævningsperiode, jf. § 5, stk.3. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte at fravige placeringen af et medlem i den medlemskategori (A-F), som medlemmet normalt skal placeres i.

Stk. 3. Betaling af kontingent sker ved indmeldelse, ved betaling af faktura. Kontingent opkræves for alle medlemmer hvert halve år forud, hhv. den 1. marts og den 1. september, medmindre andet i særlige tilfælde aftales med bestyrelsen.

Stk. 4. Såfremt kontingentet ikke betales, trods ét skriftligt påkrav, kan vedkommende slettes som medlem, men forfaldent kontingent skal betales og kan inddrives ved inkasso.

Stk. 5. Restance med kontingentindbetalingen bevirker tab af rettigheder, herunder ret til deltagelse i generalforsamling, stemmerettigheder og rettighederne kan først udøves igen, når kontingentrestancen er berigtiget.

Stk. 6. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue, som alene skal tjene
til opfyldelse af de under § 2 anførte formål.

Stk. 7. Foreningen forestår administration af julebelysning, som betales og opkræves i henhold til særskilt aftale med A- og B-medlemmer.

 


§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Nykøbing Falster, inden udgangen af maj måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail til medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3. Kun fremmødte A-, B-, C- og D-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Hvert A-, B-, C- og D-medlem har 1 stemme. E- og F-medlemmer har alene taleret på generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Godkendelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 7. Beslutninger på generalforsamlingen kan vedtages med simpel stemmeflerhed, jf. dog § 11 og § 12.

Stk. 8. Dirigenten afgør i de enkelte tilfælde, hvorvidt afstemning skal foregå skriftligt eller på anden måde.

 


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når dette findes nødvendigt.

Stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 % af A-, B-, C- og/eller D-medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. e-mail til medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse

Stk. 4 Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes til formanden eller næstformanden.

 


§ 8 Bestyrelse

Stk. 1. Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 til 7 af A-, B-, C- og/eller D-medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, øvrige afgår i ulige år. Det skal tilstræbes, at den valgte bestyrelse vælges bredt blandt A-, B-, C- og D-medlemmerne og blandt relevante brancher i Nykøbing Falster.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger årligt blandt A-, B-, C- og/eller D-medlemmerne 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt øvrige poster og fastsætter selv sin egen forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden på denne post.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og handler i alle forhold til enhver tid med ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 5. Kun A-, B-, C- og D-medlemmer af foreningen kan deltage i bestyrelsen. Ved udmeldelse af foreningen, fratræder man således bestyrelsen.

 


§ 9 Foreningens drift

Stk. 1. Ansvaret for foreningens drift påhviler bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter under henvisning til formålsparagraffen de driftsmæssige og administrative retningslinjer for foreningens virke, herunder kan bestyrelsen nedsætte ethvert nødvendigt udvalg. Udvalg kan f.eks. dække over detailhandel, håndværk/industri, aktiviteter, markedsføring, uddannelse etc. Udvalgenes formænd fastsætter selv eller i samarbejde med bestyrelsen en arbejdsgruppe blandt alle foreningens medlemmer, og rapporterer med aftalt frekvens tilbage til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et udvalg på 2 – 3 medlemmer til varetagelse af Varelotteriet og det dertil hørende legatudvalg, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Gyldig beslutning forudsætter dog, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens, ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 6. Bestyrelsen holder møder efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

Stk. 7. Formanden indkalder til disse og udarbejder en dagsorden, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med mindst 8 dages varsel forud for mødets afholdelse.

Stk. 8. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder i foreningen.

 


§ 10 Sekretariat og direktion

Stk. 1. Til at udføre foreningens daglige opgaver opretholdes et sekretariat, som ledes af en direktør, som tillige er ansvarlig for den daglige drift af foreningen, efter bestyrelsens nærmere instruks.

Stk. 2. Direktøren ansættes og afskediges af bestyrelsen, der også fastsætter ansættelse- og arbejdsvilkår.

Stk. 3. Direktøren referer til bestyrelsen.

Stk. 4. Direktør har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret, medmindre bestyrelses konkret beslutter andet.

Stk. 5. Sekretariatets personale ansættes og afskediges af bestyrelsen, i samarbejde med direktøren.

 

 

§ 11 Tavshedspligt

Stk. 1. Bestyrelse, udvalg, direktør og sekretariatets personale har tavshedspligt om enhver oplysning, der er meddelt under fortrolighed.

 


§ 12 Tegning

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, direktøren eller bestyrelsesnæstformanden med et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens midler skal anbringes på betryggende vis.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til dispositioner i daglige anliggender.

 


§ 13 Regnskabet

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsrapporten skal revideres af en registret eller statsautoriseret revisor fra Nykøbing Falster.

 


§ 14 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Opnås den fornødne majoritet ikke, er forslaget bortfaldet.

Stk. 3. Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 


§ 15 Opløsning

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af A-, B-, C- og/eller D-medlemmer er repræsenteret, og hvor beslutningen træffes med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret, kan bestyrelsen med 3 ugers varsel indkalde til en ny generalforsamling på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på 3/4 af de tilstedeværende afgivne stemmer.

Stk. 3. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, vælger tillige en likvidator, som forestår opløsningen.

Stk. 4. Ved opløsning af foreningen skal formuen overgå til velgørende formål og/eller kulturelle aktiviteter til glæde for Nykøbing Falster.

 

 

§ 16 Bilag

Stk. 1. Bilag 1 – Bykort over Nykøbing Falster.

 

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 2017 og med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling hhv. den 3. april 2017, den 28. marts 2019, den 6. oktober 2020 og den 15. marts 2022.